سمونمل گل‌آغا قانع رئیس ارکان قطعۀ محافظتی بند آب‌گردان سلما به تأييد اين خبر می‌گوید: دوتن هراس‌افگنان صبح امروز هنگامی‌که می‌خواستند با جاسازی ماین کنار جاده در ولسوالی پشتون زرغون ولايت هرات نیروهای محافظت‌عامه را هدف قرار دهند؛ ازسوی پرسونل کشفی کندک محافظتی بند سلما بالفعل گرفتار گردیدند.