۳۰,جوزا ‘ ۱۴۰۰
در جلسه رهبری تصدی که تحت ریاست سرپرست تصدی ملی محافظت عامه مل پاسوال احمد فیصل الله داد دایر گردیده, بود
به ارتباط یک سلسله موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معاون عملیاتی و سرپرست تصدی ملی محافظت عامه مل پاسوال احمد فیصل الله داد گزارشات تقاضا ها و پیشنهادات روسا و آمرین را شنیده.
نامبرده در سرعت بخشیدن اجرای وظایف تاکید ورزیده اضافه نمود که در اجرای پیشبرد وظایف یومیه مراجعین بیروکراسی کمی و کاستی و سکتگی به هیچ صورت قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
و همچنان محترم فیصل فرمود که به زود ترین فرصت به مشکلات و تقاضا های قطعات و مفرزه ها تصدی ملی محافظت عامه رسیدگی صورت میگیرد.