در هفتاد و دو هزار و دوصد واگون ها یک ملیون سه صد وهفتاد هزار مواد تجاری ازقبیل مواد نفتی، ساختمانی و خوراکی در سه ماه گذشته انتقال یافتند.
و همچنان از راه آهنی حیرتان، مزار شریف بندر آقینه و تورغندی هفتاد هزاردوصدو شصت هشت تن مواد زراعتی و تجاری از کشور صادر شدند،
مسوولیت امنیت این صادرات و واردات را محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه بر عهده داشتند.