خط آهن خواف – هرات که افغانستان و ایران را وصل می نماید، کار ساخت و ساز آن به چهار بخش تقسیم شده که سه بخش آن تکمیل و فاز چهارم آن تحت ساخت و ساز است.
این پروژه که قرار است کار آن تا دو ماه آینده تکمیل ګردد، کار ساخت آن حدود ۵۸.۵ میلیون دالر هزینه را بر خواهد داشت، که حکومت های افغانستان و ایران آن را خواهد پردخت.
خط آهن خواف – هرات یکی از پروژه های مهم در غرب کشور به حساب میرود، که در انتقال اموال تجارتی بین افغانستان و ایران نقش مؤثر خواهد داشت.
امنیت این پروژه مهم و حیاتی از سوی نیروهای مسلکی و دلیر تصدی ملی محافظت عامه به گونه کامل تأمین گردیده است.