حوزه نفتی آمو دریا از امنیت کامل برخوردار است.
حوزه نفتی آمو دریا که در ساحه قشقری ولایت سرپل موقعیت دارد و از پروژه های مهم اقتصادی کشور به حساب میرود،امنیت آن را محافظین  تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه ضمن تأمین امنیت حوزه نفتی آمو دریا امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی دیگر را نیز در کشور به گونه مطمئن تأمین نموده است.