مل‌پاسوال محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های دولتی رياست عمومي محافظت عامه و تصدي امنيتي با تاييد اين خبر اضافه مي كند:

مخالفان مسلح دولت شب هنگام بالای قرارگاه تولی اول فرماندهی قطعه محافظتی راه آهن خواف حمله کردند که از سوی نیروهای شجاع محافظت‌عامه حمله آنان دفع گردیده ودر نتیجه دشمن با دادن تلفات یک تن کشته و دوتن مجروح از ساحه فرار نمودند.
آقای اکبری می‌افزاید: دراین حمله به نیروهای محافظت‌عامه آسیب نرسیده است