سمونیار نجیب الله یوسفزی معاون مدیریت عمومی پلان و اپراسیون ریاست عمومی محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله با تایید این خبر می گوید: دراین حمله دشمن از سوی نیروهای محافظت عامه عقب زده شده ودرساحه ی نبرد دو جسد طالبان نیز به جا ماند، از سوی هم یک قبضه راکت انداز آر پی جی ۶۶۰ و یک میل سلاح نوع ام فور نیز به دست نیروهای محافظت عامه افتاده است.
نیروهای محافظت عامه براساس قرارداد امنیتی پروژه های بزرگ ملی و بین المللی را در کشور تامین امنیت می کنند.