سومین نشست شورای عالی تصدی امنیتی تحت ریاست ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.
در این نشست، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله، نماینده گان وزارت های: مالیه، اقتصاد، انرژی و آب، فواید عامه و نماینده‌ی اداره‌ی ارگان های محل از اعضای شورای عالی تصدی امنیتی؛ اشتراک داشتند.
در نشست امروزی، آقای جاهد وزیر امور داخله و رییس شورای عالی تصدی امنیتی؛ گفت: نشست شورا به هدف بحث روی تصدی امنیتی، بررسی کارکرد این تصدی و چگونگی ادامه‌ی فعالیت آن برگزار شده است.
سپس، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله در پیوند به کارکرد های این معینیت گزارشی مختصری را به حاضرین شورا ارایه نموده اضافه داشت: در چند ماه اخیر، در بخش های کاهش شرکت های خصوصی امنیتی، افزایش عواید معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، پیشرفت های چشمگیری به وجود آمده و با اصلاحات و تغییرات بنیادی که در ساختار تشکیلاتی، طرزالعمل ها و مدیریت محافظت عامه و تصدی امنیتی به وجود آمده، کارکرد این معینیت در این راستا بهبود خواهد یافت.
بررسی و منظوری تشکیل معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، بررسی طرزالعمل های موجود، و چگونگی ادامه‌ی فعالیت تصدی امنیتی از موضوعات عمده‌ای دیگری بود که در نشست شورای عالی تصدی امنیتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و رییس شورای عالی تصدی امنیتی در پایان این نشست، عملکرد معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را خوب توصیف نموده گفت: ادامه‌ی فعالیت تصدی امنیتی، در شرایط کنونی یک نیاز مبرم است