جلسه ی روی چگونگی قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و نماینده گان پروژه کاسا 1000 تحت ریاست احمد شفیق اکبری رئیس مالی و اداری تدویر یافت.
دراین نشست روی ترتیب مسوده قرارداد، مصارف لوژستیکی و چگونگی قرارداد امنیتی کاسا1000 و کمپنی های قراردادی بحث صورت گرفت.
در جلسه فیصله شد که تأمین امنیت پروژه کاسا1000 از سوی نیروهای تصدی ملی محافظت عامه صورت گیرد، با تکمیل قرارداد در آینده نزدیک بیش از هفت صد تن از نیروهای تصدی ملی محافظت عامه مسئولیت تأمین امنیت این پروژه بزرگ را به عهده می گیرند.