جلسه نوبتی شورای عالی تصدی تحت ریاست محمد مسعود اندرابی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله و رئیس شورای عالی تصدی در مقر وزارت امور داخله دایر گردید.
در این جلسه قیس باوری رئیس هیئت عامل تصدی ملی محافظت عامه نماینده گان وزارت مالیه، اقتصاد، معادن و پطرولیم، انرژی و آب، ارگان های محلی و ده افغانستان بانک اشتراک داشتند.
در آغاز آقای اندرابی گفت:
جلسه به هدف بررسی کارکرد ها، طرزالعمل های موجود، منظوری تشکیل و چگونگی ادامه¬ی فعالیت تصدی ملی برگزار شده است.
در ادامه آقای باوری رئیس هیئت عامل تصدی در پیوند به کارکرد های این ریاست گزارش مختصری به حاضرین در مجلس ایراد نموده اضافه کرد:
در سال 1398 خورشیدی تصدی ملی با برگزاری کورس های فنی و تکنالوژیکی توانسته است در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان اداره موثر واقع شود. در پایان عملکرد تصدی ملی محافظت عامه توسط سرپرست و نامزد وزیر امور داخله و رئیس شورای عالی تصدی خوب توصیف شده و ادامه¬ی فعالیت تصدی ملی را در شرایط کنونی یک نیاز مبرم بر شمرد.