جلسه ماهوار ریاست پروژه‌های بین‌المللی در مقر تصدی ملی محافظت عامه برگزار شد.
این جلسه که به رهبری سمونوال محمد امین احمدزی رییس پروژه‌های بین‌المللی تدویر یافته بود روی چگونگی کارکردهای مسؤولین قطعات و مفرزه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت‌ همچنان عده‌ای از افسران و ساتنمنان مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتند.