شنبه ۲۲ـ جوزا ـ۱۴۰۰
جلسه هفته وار تصدی ملی محافظت عامه امروز به رهبری مل پاسوال احمد فیصل الله داد معاون عملیاتی و سرپرست تصدی ملی محافظت عامه برگزار گردید.
در شروع رؤسا، مدیران عمومی و امرین تصدی گزارشات هفته وار خود را ارایه نموده دست آورد ها و مشکلات خود را شریک ساختند.
درجریان جلسه مل پاسوال احمد فیصل الله داد معاون عملیاتی و سرپرست تصدی در صحبت های شان نخست در رابطه به ویروس کرونا صحبت نموده و افزود، ویروس کرونا در حال گسترش می باشد و کارکنان ملکی ونظامی تصدی ملی محافظت عامه مکلف اند تا در پیش گیری این ویروس هدایات صحی و تدابیر لازم را مراعات نمایند.
نامبرده یاد آوری کرد، قطعات تصدی ملی در امورات کاری باید منسجم شوند وبه موقع انجام دهند و مبارزه علیه فساد تاکید نمود.
در آخر جلسه به یک تعداد رؤسا به خاطر بهبود امورات کاری هدایات لازم سپرده شد .