جلسه‌ی نوبتی هفته‌وار بورد تعینات به رهبری سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه برگزارشد.
در این جلسه آنعده افسران و ساتنمنان که خواهان شمولیت در قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه را دارند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آقای نورزی گفت:

که این روند ادامه دارد و اصل شایسته سالاری در سرخط نگاه ما بوده و خواهد بود.