جلسه‌ای به منظور هماهنگی بیشتر و رسیدگی به مشکلات قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه با فرماندهان قطعات تحت رهبری سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی دایر شد. در این جلسه از وضعیت بهتر امنیتی، تعلیمات مسلکی و تجهیزات کامل امنیتی گزارش ارائه گردید. رهبری این اداره به فرماندهان قطعات هدایات لازم داده تأکید کرد، چالش‌های موجود در روزهای نزدیک حل خواهد شد.