مل پاسوال خوشحال سعادت رییس عمومی تصدی ملی محافظت‌عامه در این مراسم  گفت:شما بانوان نیروی متحرک، متعهد و تاثیر گذار در جامعه هستید و این جامعه نیاز مبرم به حضور شما دارد.

در همین حال بانو دردانه یکی از مداومین مرکز تعلیمی ضمن سپاس‌گزاری از مسوولین تصدی ملی محافظت‌عامه گفت:جای بسا خوشی است که امروز زمینه فراگیری اموزش‌های نظامی را رهبری محافظت‌عامه مساعد ساخته و ما دختران با یافته‌های مسلکی وارد کار می‌شویم.