کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در راستای ایجاد اداره سالم و نیز پیش برد امور استخدام کارمندان ملکی به اساس اهلیت، تخصص و شایسته گی را در کشور بر عهده دارد.
امنیت این کمیسیون را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تامین نموده است.