تامین امنیت پنج سبستیشن برق!
نیروهای تصدی ملی محافظت عامه امنیت پنج سبستیشن برق را در کابل تامین نموده است.
از آن جمله یکی آن سبستیشن برق حرارتی است که توسط نیروهای دلیر این تصدی امنیت آن تامین شده است.