در کابل شفاخانه فرانسوی ها یکی از معتبر ترین شفاخانه ها در کشور به شمار میرود.
مسولیت تآمین امنیت شفاخانه فرانسوی ها بر عهده محافظین محافظت عامه می باشد.
در کنار آن امنیت یک تعداد شفاخانه های دیگر را نیز محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین مینمایند.