افغان بیسیم در کشور یکی از مؤثرترین شرکت های مخابراتی به شمار می رود، که دفتر مرکزی این شرکت در کابل توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین امنیت می شود.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه درکنار تآمین امنیت شرکت مخابراتی افغان بیسیم مسولیت تآمین امنیت تعدادی از شرکت های مخابراتی دیگر را نیز بر عهده دارد .