کار ساخت ساز پروژه خط آهن خواف هرات قطعه چهارم فاز اول تا چهل در صد تکمیل شده است.

محافظین تصدی ملي محافظت عامه این پروژه را تامین امنیت کرده است.