اداره عالی تفتیش یک نهاد مهم ملی به شمار میرود،که از فعالیت های ادارت دولتی بررسی وتفتیش می نماید.
امنیت اداره عالی تفتیش را محافظین محافظت عامه برعهده دارند.