تأمین امینت بانک اسلامی افغانستان

بانک اسلامی افغانستان از بانک های بزرگ کشور به حساب میرود که امنیت آن را محافظین محافظت عامه تأمین نموده است.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت تأمین امنیت بانک های دیگر را نیز در کشور بر عهده ندارد و به گونه مسلکی امنیت این بانک ها را تأمین کرده است.