تأمین امنیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف

به ادامه تامین امنیت و محافظت تأسیسات دولتی توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کشور؛ این بار مسوولیت تأمین امینت وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز به نیروهای های این تصدی واگذار گردید .

محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی و با امکانات مجهز  از این وزارت محافظت خواهند کرد.