کار ساخت و ساز بند کمال خان ولایت نیمروز به پایان رسیده و آب گیری در آن اغاز گردیده است.
گفته میشود که این بند در آینده بسیار نزدیک افتتاح خواهد شد.
امنیت بند کمال خان را محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مطمئن تأمین نموده است.