تاج کانتیننتال درکابل یکی ازمهمترین ومجلل ترین هوتل شمرده میشود،که جشن های عروسی درآن تجلیل می گردد.

مسولیت تآمین امنیت این هوتل برعهده یی محافظین تصدی عامه میباشد.

محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه درکنارتآمین امنیت این هوتل یک تعداد هوتل ها مهمی دیگر را نیزتآمین امنیت می نمایند تا مردم درفضآ ارام وامنیتی مراسم خوشی خویش را تجلیل کنند.