شورای طبی افغانستان یک نهاد ملی مهم می باشد، که در کشور بخاطر استندرد های تعلیمات طبی و در بخش مصؤنیت مریضان و تآمین خدمات حقوقی آن فعالیت می نمایند.
امنیت شورای طبی افغانستان را محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مطمین تآمین کرده است.