در سلسله امنیت نهاد های ملی مسئولیت تآمین امنیت اداره ملی تنظیم امور آب نیز به محافظین تصدی ملی محافظت عامه سپرده شده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی آموزش دیده اند که یک تعداد نهاد های ملی و سکتور خصوصی را نیز به گونه مطمئن تامین امنیت کرده اند.