در کابل اداره محو پولیو به سطح کشور مبارزه علیه مرض پولیو را انجام میدهند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسئولیت امنیت این اداره را بر عهده دارند.