اداره اسان خدمت یک نهاد ملی است، که زمینه خدمات عامه وایجاد دسترسی اسان برای شهروندان فراهم می سازد.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کابل ازمرکز اسان خدمت محافظت می نمایند.