درکنار نهادهای ملی امنیت یک تعداد موسیسات، دفاتر وادارات خصوصی درمرکز و ولایات توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین می شود.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی اموزش دیده وبه گونه مطمین از پروژه های ملی وخصوصی تآمین امنیت می کنند.‎