بیش از صدتن نیروهای ذکور واناث تصدی ملی محافظت عامه آموزش‌های نظامی را فرا گرفتند.

این نیروها با آموختن تعلیمات مسلکی می توانند به گونه حرفه‌ای، امنیت پروژه‌های ملی و بین‌المللی را تامین نمایند.

تا کنون نزدیک به ده هزار تن نیروهای تصدی ملی محافظت عامه در فرماندهی مرکز تعلیمی این تصدی آموزش‌های مسلکی دیده‌اند.