به ادامه ی روندِ فراگیری تعلیمات نظامی نیروهای محافظت عامه، این بار نیزهشتاد و دوتن ازنیروهای قطعات محافظت عامه بعد از پایان آموزشِ نظامی دوماهه ازفرماندهی مرکز تعلیمی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله با برگزاری محفلِ سندِ فراغت به دست آوردند و جهت انجام وظیفه به قطعات وجزوتامهای شان اعزام گردیده اند.
سمونوال محمد نواز صافی مدیر تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی تعلیم وتربیه را رکن اساسی وسرنوشت ساز برای نیروهای امنیتی خوانده، از فارغان این دورکورس آموزش نظامی فرماندهی مرکزتعلیمی خواست درجریان وظیفه از تاکتیک ها و آموزش های نظامیِ که فرا گرفته اند، استفاده کنند.
آقای صافی به این نیروها گفت: به خاینین وطن، وطن فروشان و در صورت تشخیص با مهاجمان انتحاری مقابله نموده برای دفاع از سرمایه و دارایی وطن صادقانه تلاش نمایند.
از سوی هم فرمانده مرکز تعلیم وتربیه معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی می گوید: به منظوری تدریس آموزش های نظامی وتطبیقات عسکری برای نیروهای محافظت عامه ازسوی آموزگاران و حمایت هیئت رهبری این معینیت، تلاش های صادقانه صورت گرفته است.
با این حال، نیروهای آموزش دیده ی محافظت عامه با ابراز قدردانی از رهبری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی می گویند: فراگیری تعلیمات نظامی برای آنان خیلی ها مؤثر و مهم واقع شده است که با استفاده از این آموزش-های مسلکی ما می توانیم در برابر دشمن شجاعانه ایستاده گی نموده وظیفه محوله را به گونه بهتر انجام دهیم. این نیروهای شجاع برای تأمین امنیت بیشتر و دفاع از داشته های اقتصادی و زیربنایی کشور تعهد کردند.
شایان ذکر است، تعلیم وتربیه که اساس یک جامعه سالم و مترقی را تشکیل می دهد و جامعه ای بدون تعلیم هیچ گاهی به رفع نیازمندی هایش مؤفق نخواهد شد، از اینرو تعلیمات مسلکی نظامی برای نیروهای محافظت عامه ی کشور از اولویت های مهم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی به شمار می آید و تاکنون صدهاتن از نیروهای محافظت عامه آموزش های نظامی ومسلکی را فرا گرفته اند و برای دفاع از ارزش ها و سرمایه های ملی کشور از آن استفاده می کنند.