به ده‌ها تن از نیروهای معینیت محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی بعد از فراگیری تعلیمات نظامی دوماهه، از فرماندهی مرکزِ تعلیم وتربیه‌ی این معینیت سندِ فراغت به دست‌آوردند.

به ادامه‌ی روندِ فراگیری تعلیمات نظامی نیروهای محافظت‌عامه، این‌بار نیز هشتاد و دوتن از نیروهای قطعات محافظت‌عامه بعد از پایان آموزشِ نظامی دوماهه از فرماندهی مرکز تعلیمی معینیت محافظت‌عامه‌وتصدی‌امنیتی وزارت امورداخله با برگزاری محفلِ سندِ فراغت به دست‌آوردند و جهت انجام وظیفه به قطعات وجزوتام‌های شان اعزام گردیده‌اند.
سمونوال محمد نواز صافی مدیر عمومی تعلیم وتربیه معینیت محافظت‌عامه‌وتصدی‌امنیتی، تعلیم وتربیه را رکن اساسی وسرنوشت ساز برای نیروهای امنیتی خوانده، از فارغان این دورِ کورس آموزشهای نظامی خواست درجریان وظیفه از تاکتیک ها و آموزش های نظامیِ که فرا گرفته اند، استفاده کنند.
آقای صافی به این نیروها گفت: به خاینین وطن، وطن فروشان و در صورت تشخیص با مهاجمان انتحاری مقابله نموده برای دفاع از سرمایه و دارایی وطن صادقانه تلاش نمایند.
از سوی هم فرمانده مرکز تعلیم وتربیه معینیت محافظت‌عامه‌وتصدی‌امنیتی می گوید: به منظوری تدریس آموزش های نظامی وتطبیقات عسکری برای نیروهای محافظت‌عامه ازسوی آموزگاران و حمایت  رهبری این معینیت، تلاش های صادقانه صورت گرفته است.
با این حال، نیروهای آموزش دیده‌ی محافظت‌عامه با ابراز قدردانی از رهبری معینیت محافظت‌عامه‌وتصدی‌امنیتی می گویند: فراگیری تعلیمات نظامی برای آنان خیلی ها مؤثر و مهم واقع شده است که با استفاده از این آموزش های مسلکی ما می توانیم در برابر دشمن شجاعانه ایستاده گی نموده وظیفه محوله را به گونه بهتر انجام دهیم. این نیروهای شجاع برای تأمین امنیت بیشتر و دفاع از داشته های اقتصادی و زیربنایی کشور تعهد کردند.
شایان ذکر است، تعلیم وتربیه که اساس یک جامعه سالم و مترقی را تشکیل می دهد و جامعه ای بدون تعلیم هیچ گاهی به رفع نیازمندی هایش مؤفق نخواهد شد، از اینرو تعلیمات مسلکی نظامی برای نیروهای محافظت عامه ی کشور از اولویت های مهم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی به شمار می آید و تاکنون صدهاتن از نیروهای محافظت‌عامه آموزش های نظامی ومسلکی را فرا گرفته اند و برای دفاع از ارزش ها و سرمایه های ملی کشور از آن استفاده می کنند.