لمری څارن محمد عابد ملکزاده قوماندان مرکز تربیوی ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی صحبت نموده افزود:

این نیروها بگونه عالی و مسلکی تعلیمات نظامی را فراگرفته و با کمک و تلاش‌های مذبوحانه و شبانه روزی این ریاست، پروسه آموزشی در این مرکز تعلیمی ادامه خواهد یافت تا رستگاری، درعرصه آموزش‌های مسلکی.
سپس سمونوال محمد امین احمدزی سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های بین المللی ریاست عمومی محافظت‌عامه و تصدی امنیتی ضمن تشویق و ترغیب از شهامت و فداکاری نیروهای امنیتی گفت:

فراگیری آموزش‌های مسلکی رکن اساسی در اصول پولیس بوده، منسوبین امنیتی با یادگیری آموزش های نظامی بگونه درست و نگاه شجاع‌مندانه می‌توانند از تکتیک‌ها وشیوه‌های بارز محاربوی در برابر دشمن استفاده نمایند.