دوشنبه ۳۱ جوزا ۱۴۰۰
نشست مشترک میان مل پاسوال احمد فیصل الله داد سرپرست و معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه، ولی‌خان شبگیر رییس عمومی اداره خط آهن افغانستان و تیمور ممیربکوف رییس شرکت INKON KZ برگزار گردید.
در این نشست روی تأمین امنیت بهتر پروژه‌های خط آهن به ویژه پروژه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات بحث صورت گرفت.
مل پاسوال احمد فیصل الله داد سرپرست تصدی ملی محافظت عامه گفت، که محافظین این تصدی از همه پروژه‌‌های مربوط به خط آهن به گونه عالی پاسبانی می نمایند، وی افزود به تأمین امینت پروژه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات توجه بیشتر خواهد نمود.