به اساس هدایت مل‌پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت‌عامه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان سمونوال محمد قیس څرګند سرپرست ریاست دفتر این تصدی با مسوولین بخش‌های مختلف ریاست تأمینات تدویر جلسه داد.
آقای څرګند در صحبت‌هایش به نظم، دسپلین، شفافیت در امور و مبارزه علیه فساد تاکید نمود. وی افزود: اصلاحات ضروری در بخش تأمیناتی و آوردن شفافیت در امور از مسوولیت‌های ما به شمار می‌رود و استفاده دقیق از اسناد لوژستیکی و نورماتیفی می‌تواند در این عرصه ممد واقع شود. آقای څرګند گفت: ما باید مسوولیت‌های خویش را به ګونه درست به پیش برده تا در امور مربوطه پیش‌کسوت‌ بوده و مؤثریت خویش را ثابت سازیم.
در پایان آقای څرګند پیشنهادات، خواست‌ها و مشکلات مسوولین را استماع نمود و در راستای بهبود امور و حل مشکلات به آن‌ها هدایات لازم داد.