بند کمال خان در سطح کشور یکی از کلان ترین پروژه اقتصادی به شمار میرود، که کار ساخت و ساز این بند تکمیل شده و زمان قبل ازطرف رئیس جمهور افتتاح گردید.
کاسه بند کمال امروز شاهد ذخیره آب و قابل استفاده می باشد.
بند کمال خان تآمین امنیت است که امنیت این بند را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین نموده است