به گفته مسوولین: این بند ۴۷ متر ارتفاع دارد، ساحه آب‌گیری آن۸۵ .۶۶ کیلو متر مربع  است و ظرفیت ذخیره کاسه بند ۲۸ .۵ مليون متر مکعب آب می‌باشد که با تکمیل شدن این بند ۲۳۰۰ هکتار زمین آب‌یاری و ۴۰۴ کیلوات برق نیز تولید خواهد شد.

که با ساخت آن می‌تواند تغییرات گسترده‌‌ای برای باشندگان ولایت پکتیا به لحاظ اقتصادی رونما گردد.

مسوولین بخش می‌گویند: کار ساخت این پروژه مهم و حیاتی در زمان تعین شده به اتمام و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

قابل تذکر است که مسوولیت امنیتی و محافظتی این بند محول است به نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه و این نیروها مکلف هستند تا از این بند بگونه‌ی درست آن حفاظت نمایند