این مرکز تجارتی که از سال‌ها بدینسو به فعالیت می کند، امنیت آن را محافظین مسلکی و مجهز تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است .احمد یکی از دکان‌داران این مرکز تجارتی می‌گوید: امنیت این مرکز مصؤن می باشد، به همین دلیل بیرو بار در این مارکیت خیلی زیاد است. جا دارد از نیروهای محافظتی این مارکیت سپاس گزاری نمایم..