با تعدادی ازخانواده های شهدای محافظین تصدی ملی محافظت عامه درتالارجلسات آن تصدی ملاقات بعمل آمد.
دگرجنرال ولی محمد احمدزی ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه ضمن صحبت شان ازفدا کاری و قهرمانیهای شهدا به قدردانی یاد آوری نموده و با اعضای خانواده شان ابراز تسلیت و همدردی نمودند.
موصوف گفتند، با خانواده های شهدا و مجروحان تصدی ملی محافظت عامه دستگیری وهمکاری صورت خواهد گرفت.
دراخیر این دیدار ازجانب ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه به خانواده های محافطین شهدا مساعدت نقدی نیز توزیع گردید.