این بانوان در مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه آموزش مسلکی و نظامی را فرا می گیرند.
قرار است این بانوان بعد از بدست آوردن سند فراغت در نهادهای مختلف جهت تلاشی خانم ها به وظیفه امنیتی گماشته شوند.
قابل یادآوری است که با توظیف محافظین تعلیم دیده و مسلکی بانوان در پروژه های تحت محافظت این تصدی، میزان اطمینان و اعتبار امنیت فزیکی و روانی متقاضیان خدمات امنیتی افزایش خواهد یافت.