محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله صبح امروز ضمن بررسی از کارکرد مسئولین تصدی ملی محافظت عامه، نیز از بخشهای مختلف آن اداره بازدید نمود و روی معیاری سازی این تصدی تاکید کرد.

سرپرست وزارت امورداخله گفت که رهبری این وزارت تلاش دارد که به منظور ارایه خدمات امنیتی بگونه معیاری و با کیفیت برای متقاضیان، سیستم مدیریتی تصدی امنیتی محافظت عامه را مدرن سازی نماید.

وی افزود که برعلاوه عرضه خدمات امنیتی برای شرکت‌ها و پروژه‌ها توسط محافظت عامه، در نظر است که عرضه خدمات امنیتی برای شخصیت‌های سیاسی و رجال برجسته نیز از این بخش، صورت گیرد.

سپس مسئولین بخشهای مربوطه تصدی ملی محافظت عامه از پیشرفت‌های کاری شان گزارش ارایه نمودند و نظریات و پیشنهادات شان را جهت بهبود امورات این تصدی امنیتی، به سرپرست وزارت امورداخله پیشکش نمودند.

آقای اندرابی از کارکرد منسوبین و کارمندان تصدی ملی محافظت عامه ابراز امتنان نمود و تصریح کرد که تلاش دارد از متخصصین ورزیده جهت بهبود و کیفیت بیشتر در امورات کاری، در کنار آنان استفاده نماید.