محافظین تصدی ملی محافظت عامه ماه گذشته ۳۰۰ محموله تجارتی و اکمالاتی را به گونه مصوون به نقاط مختلف کشور انتقال داده است.