انتقال مصؤن ده ها محموله

در پانزده روز گذشته ۳۳۴ محموله اکمالاتی و تجارتی به ولایات مختلف کشور توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مصؤن انتقال گردیده است.