تصدی ملی محافظت عامه در ماه گذشته 194 محمولی تجارتی و اکمالاتی را در نقاط مختلف کشور به گون مصون انتقال داده است.

نیروی های مسلکی تصدی ملی محافظت عامه از ظرفیت خوبی برخوردارهستند و قادر هستند تا

محموله های تجارتی و اکمالاتی شما را درنقاط مختلف کشور به گونه مصوون انتقال دهند.