در کنار نهاد های تعلیمی و تحصیلی مسؤلیت تآمین امنیت پوهنتون پولی تخنیک کابل را نیز محافظین محافظت عامه بر عهده گرفت.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی از نهاد های تعلیمی و تحصیلی را تآمین امنیت مطمین می کنند.