امنیت پارک شهر در کابل مصؤن می باشند ومردم ما درفضای امن لحظات خویش را سپری می کنند.
مسولیت تآمین امنیت پارک شهر را محافظین تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند.