امنیت مصؤن و فضای آرام برای آموزش در مکاتب !
مکتب افغان ترک در کابل یک مرکز آموزشی مهم بین المللی است که امنیت آن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.
یک تن از استادان این مکتب میگوید:محافظین این تصدی به گونه مسلکی امنیت این مرکز آموزشی را گرفته اند.
وی می افزاید: «در ساحه که کار میکنم امنیت آن را محافظین تصدی محافظت عامه تأمین می نماید، به گونه اخلاقی و با مهربانی و برادری ما را همکاری می کنند و ما میتوانیم در فضای آرام و مصؤن اولادهای کشور را آموزش بدهیم.»
مسوولین تصدی ملی محافظت عامه میگویند که نیروهای آنها به گونه مسلکی آموزش دیده اند و امنیت نهادها و مراکز مختلف ملی و بین المللی را به گونه مسلکی تأمین مینمایند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه با گرفتن امنیت مراکز آموزشی، برای آموزش اطفال شما فضای مصؤن و آرام را مساعد کرده است.