مجتمع حجاج زون مرکز یکی از اداره های مهم وزارت حج و اوقاف به شمارمی رود درمرکز کابل موقعیت دارد.
این اداره به حجاج که به مراسم فریضه اداء حج به بیت الله شریف سفردارند، ازثبت نام تا بازگشت آنها زمینه را فراهم میسازد .
محافظین شجاع تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت امنیتی این مرکز را برعهده دارند.