شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مسوولیت کنترول و مدیریت سکتور گاز و نفت را در کشور بر عهده دارد، که محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت آن را تأمین نموده است.
تصدی ملی محافظت عامه ضمن محافظت از نهادهای ملی و بین المللی، به سرمایه گذاران فضای مصؤن کاری ایجاد نموده است.